NAKUPNI POGOJI IN DOLOČILA PODJETJA ADESA EUROPE

 

1) OBSEG. Ti pogoji in določila (v nadaljevanju »P&D«) določajo pogoje pogodbe o prodaji motornih vozil med prodajalcem in podjetjem ADESA Europe.Za vsako vozilo, ki ga preda prodajalec, veljajo ti P&D.

 

»ADESA Europe« je ADESA Europe NV ali katera koli izmed ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L. in ADESA Subastas España, S.L.

 

»Prodajalec« je podpisana pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost trgovanja v eni od naslednjih kategorij: lastnik voznega parka (javni ali zasebni), lizinška družba, podjetje, ki nudi najem, trgovec z avtomobili ali zasebnik, ki deluje v poklicne namene.

 

2) POTRDITEV PRODAJALCA. S predajo vozila podjetju ADESA Europe za namene prodaje prodajalec potrjuje in zagotavlja naslednje za vsako vozilo:

  • Prodajalec je lastnik vozila in mu pripadajo vse pravice, povezane z vozilom, prav tako pa z vozilom niso povezane nikakršne zastavne pravice in bremena. Na dan prenosa z vozilom ni povezano nikakršno neporavnano financiranje.
  • Prodajalec ima dokumentacijo o vozilu (vključno s potrdilom o registraciji in potrdilom o skladnosti), ki jo bo posredoval podjetju ADESA Europe s priporočeno pošto.* Če prodajalec nima potrdila o registraciji ali potrdila o skladnosti, bo prodajalec o tem obvestil podjetje ADESA Europe še pred dražbo.
  • Podatki v potrdilu o registraciji ali potrdilu o skladnosti se ujemajo s podatki o vozilu. Podatki o vozilu, ki jih posreduje prodajalec, so pravilni in popolni.
  • Prodajalec je podjetje ADESA Europe obvestil o vseh znanih tehničnih napakah na vozilu, vključno z, a ne omejeno na okvarjen števec prevoženih kilometrov, prav tako pa je tudi obvestil podjetje ADESA Europe o vseh popravilih morebitnih poškodb. Izjavo o popravilu je treba podati ne glede na to, ali je škoda nastala zaradi trka, nesreče, vremenskih pojavov ali kakršnega koli nesrečnega slučaja druge vrste.Vozilo bo brez kakršnih koli poškodb in napak, razen kot je podrobno opisano v podatkih o vozilu.
  • Prodajalec je podjetje ADESA Europe obvestil, da za vozilo veljajo pravila o DDV-ju ali da velja maržna shema (če za nakup vozila ni bil odštet DDV).

3) NAKUP S STRANI PODJETJA ADESA EUROPE. ADESA Europe lahko kupi vozilo pri prodajalcu po lastni presoji.Ko podjetje ADESA Europe poravna račun, ki ga izstavi prodajalec, postane podjetje ADESA Europe lastnik vozila, prodajalec pa bo pravočasno sprejel potrebne ukrepe za prenos lastništva, če bo to potrebno.Ko podjetje ADESA Europe poravna račun, ki ga izstavi prodajalec, mora prodajalec predati vozilo v prevzem transportnemu podjetju, ki ga določi podjetje ADESA Europe, razen če ni drugače dogovorjeno. Prodajalec je odgovoren za vsako nastalo škodo na vozilu ali krajo vozila do trenutka, ko ga prevzame transportno podjetje, ki ga določi podjetje ADESA Europe.

 

4) ODPOVED S STRANI PODJETJA ADESA EUROPE. Ob prevzemu ali predaji vozila ima podjetje ADESA Europe pravico pregledati vozilo (ali določiti nekoga za pregled v imenu podjetja) in se prepričati, da je vozilo takšno, kot ga navajajo podatki o vozilu in opisi, ki jih je posredoval prodajalec.Podjetje ADESA Europe lahko odpove nakup v primeru tehničnih napak, ki niso bile sporočene podjetju ADESA Europe pred dražbo in za katere prodajalec ne sprejme stroškov popravila v skladu s specifikacijami, ali če obstajajo razlike med podatki, ki jih je posredoval prodajalec in ki se nanašajo na vozilo in odstopajo od resničnega stanja (vključno z razlikami z vidika dodatne opreme, motorja, starosti, kilometrine in poškodb), če posledične škode ali odstopanj po predložitvi seznama specifikacij vozila ne krije prodajalec.

 

5) ZAUPNOST. Prodajalec bo kot zaupne hranil vse zaupne podatke (vključno z, a ne omejeno na cene), ki mu jih razkrije podjetje ADESA Europe (ali kdo drug v njegovem imenu), in bo te podatke uporabljal izključno za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s temi P&D in teh podatkov ne bo razkrival tretjim osebam, razen s predhodnim pisnim soglasjem podjetja ADESA Europe.

 

6) NADOMESTILO. Prodajalec bo zagotovil nadomestilo, zagovarjal in prevzel odgovornost za podjetje ADESA Europe v primeru kakršne koli izgube, škode, zahtevkov, stroškov ali izdatkov, ki jih utrpi podjetje ADESA Europe ali podjetju nastanejo zaradi ali v zvezi s kršitvijo teh P&D s strani prodajalca (vključno s potrditvami in zagotovili v 2. določbi).

 

7) VELJAVNA ZAKONODAJA. Ti P&D so določeni in tolmačeni v skladu z belgijsko zakonodajo, ne glede na kolizijska pravila. Izključno sodišča v Leuvnu v Belgiji so pristojna za reševanje vseh sporov, ki bi lahko nastali na podlagi ali v zvezi s temi P&D.

 

8) DODATNI POGOJI. Prodajalec se strinja, da bo spoštoval načela podjetja ADESA za upravljanje dražb prodajalcev, ki jih bo podjetje ADESA Europe predložilo prodajalcu in ki jih lahko podjetje ADESA Europe občasno spremeni. Prodajalec priznava in se strinja, da se lahko prodajalcu spremenjene različice omogočijo elektronsko, vključno z e-pošto ali objavo na spletnem mestu.

 

9) REVIZIJE. Prodajalec soglaša z in se strinja s sodelovanjem v revizijskih postopkih za prodajalce, ki jih določa podjetje ADESA Europe in ki lahko vključujejo, vendar niso omejeni na pregled naslednjega: (i) spletne strani in objektov; (ii) DDV-ja; (iii) kreditne sposobnosti; (iv) podpisanih P&D; (v) vozil in dokumentov; in (vi) bančnega računa.

 

10) RAZNO. Če se za katero izmed določil teh P&D dokončno ugotovi, da je ali postane neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo, potem stranki takšno določilo, če je to mogoče, nadomestijo z veljavnim, zakonitim in izvršljivim členom, ki v čim večji meri odraža prvotne namere, ali pa takšno določilo, če to ni mogoče, šteje za izbrisano. Ti P&D so napisani v angleškem jeziku, njihova določila pa bodo interpretirana in tolmačena v skladu z veljavno zakonodajo, kot je to določeno v 7. členu, in v skladu z njihovimi splošno sprejetimi pomeni v angleškem jeziku.Vsak prevod teh P&D je namenjen samo pogodbenim strankam in ni zavezujoč za nobeno izmed strank. Pravicam in pravnim sredstvom vsake izmed strank v skladu z ali v zvezi s temi P&D se je mogoče odreči le z izrecnim pisnim obvestilom, predloženim drugi stranki. Vsaka odpoved pravicam velja le v primeru in za namen, za katerega je podana.

 

* Za določene vrste prodaje lahko podjetje ADESA Europe pred plačilom zahteva barvno, berljivo kopijo ali izvirno različico dokumentacije vozila. Prodajalec bo o tem obveščen pred dražbo.