NÁKUPNÉ PODMIENKY ADESA EUROPE

 

1) ROZSAH. Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) stanovujú podmienky zmluvy o predaji motorových vozidiel medzi predávajúcim a spoločnosťou ADESA Europe.Na každé vozidlo odoslané Predávajúcim sa vzťahujú tieto VOP.

 

ADESA Europe” bude znamenať ADESA Europe NV, alebo jednu z ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L., a ADESA Subastas España, S.L.

 

Predávajúci“ znamená nižšie podpísanú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá obchoduje v jednej z týchto kategórií: vlastník vozového parku (verejný alebo súkromný), lízingová spoločnosť, požičovňa, obchodník/predajca automobilov alebo súkromná osoba konajúca na profesionálne účely.

 

2) POTVRDENIA PREDÁVAJÚCEHO. Odoslaním vozidla na predaj do ADESA Europe, Predajca potvrdzuje a sľubuje pre každé vozidlo nasledovné:

  • Predávajúci je vlastníkom vozidla a vlastní všetky práva k vozidlu, bez akýchkoľvek zádržných a vecných bremien. V deň prevodu nie je na vozidle žiadne nevyrovnané financovanie.
  • Predajca vlastní dokumenty k vozidlu (vrátane osvedčenia o registrácii a osvedčenia o zhode) a poskytne ich spoločnosti ADESA Europe doporučene.* Ak Predajca nevlastní osvedčenie o registrácii alebo osvedčenie o zhode, spoločnosť ADESA Europe bude o tom predajcu informovať pred aukciou.
  • Informácie v osvedčení o registrácii alebo osvedčení o zhode sa zhodujú s informáciami o vozidle. Informácie o vozidle poskytnuté Predávajúcim sú správne a úplné.
  • Predajca informoval spoločnosť ADESA Europe o všetkých známych technických chybách vozidla vrátane, okrem iného, chybného počítadla kilometrov, a informoval spoločnosť ADESA Europe o akomkoľvek opravenom poškodení pri nehode. Vyhlásenie o oprave musí byť vyhotovené bez ohľadu na to, či bola škoda spôsobená zrážkou, nehodou, počasím alebo iným incidentom.Vozidlo zostane bez akýchkoľvek poškodení a chýb, pokiaľ nie je podrobne uvedené v informáciách o vozidle.
  • Predajca informoval spoločnosť ADESA Europe buď o tom, že vozidlo podlieha pravidlám DPH, alebo že sa uplatňuje schéma marže (ak pri nadobudnutí vozidla nebola odpočítaná DPH).

3) ADESA EUROPE NÁKUP. Spoločnosť ADESA Europe môže podľa vlastného uváženia súhlasiť s kúpou vozidla od Predajcu.Po zaplatení faktúry od Predávajúceho spoločnosťou ADESA Europe sa spoločnosť ADESA Europe stane majiteľom vozidla a predávajúci v prípade potreby včas podnikne potrebné opatrenia na zaistenie prevodu vlastníctva.Po zaplatení faktúry od Predávajúceho spoločnosťou ADESA Europe, Predávajúci uvoľní vozidlo na vyzdvihnutie prepravnou spoločnosťou určenou spoločnosťou ADESA Europe, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predávajúci nesie zodpovednosť a riziko za poškodenie alebo krádež až do momentu, keď si ho vyzdvihne prepravná spoločnosť určená spoločnosťou ADESA Europe.

 

4) ADESA EUROPE ZRUŠENIE. Pri vyzdvihnutí alebo prevzatí vozidla má spoločnosť ADESA Europe právo skontrolovať (alebo nechať skontrolovať v jej mene) vozidlo a presvedčiť sa, že vozidlo vyhovuje informáciám o vozidle a popisom poskytnutým predajcom.Spoločnosť ADESA Europe môže zrušiť nákup v prípade technických chýb, ktoré neboli oznámené spoločnosti ADESA Europe pred aukciou a pri ktorých Predávajúci neakceptuje náklady na opravu v súlade so špecifikáciami, alebo ak existujú rozdiely medzi informáciami poskytnutými Predávajúcim vzťahujúce sa na vozidlo a realitu (vrátane aspektov, ako je vybavenie, motor, vek, kilometre a poškodenia), pokiaľ následné škody alebo nezrovnalosti nie sú Predávajúcim nahradené po predložení súboru špecifikácií.

 

5) DÔVERNOSŤ. Predajca bude zachovávať dôvernosť všetkých dôverných informácií (vrátane, ale nielen, cien), ktoré mu boli poskytnuté spoločnosťou ADESA Europe alebo v jej mene, použije tieto informácie výlučne na účely splnenia svojich povinností podľa týchto VOP a nesprístupní tieto informácie žiadnej tretej strane s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ADESA Europe.

 

6) ODŠKODNENIE. Predajca odškodní, bude brániť a držať nepoškodenú spoločnosť ADESA Europe pred a voči akýmkoľvek stratám, škodám, nárokom, nákladom alebo výdavkom, ktoré spoločnosť ADESA Europe utrpí alebo ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s porušením týchto VOP zo strany Predajcu (vrátane potvrdení a sľubov v odseku 2).

 

7) ROZHODNÉ PRÁVO.Tieto VOP sa riadia a vykladajú v súlade s belgickým právom bez odkazu na kolízne normy. Súdy v Leuvene v Belgicku majú výlučnú právomoc riešiť všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z týchto VOP alebo v súvislosti s nimi.

 

8) DODATOČNÉ PODMIENKY. Predávajúci súhlasí s dodržiavaním zásad správy aukcií predajcu ADESA, ktoré spoločnosť ADESA Europe sprístupní Predajcovi a ktoré môže spoločnosť ADESA Europe z času na čas upraviť. Predávajúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že upravené verzie môžu byť poskytnuté Predávajúcemu elektronickými prostriedkami vrátane e -mailu alebo zverejnenia na webovej stránke.

 

9) AUDITY. Predávajúci súhlasí a zaväzuje sa spolupracovať s audítorskými postupmi spoločnosti ADESA Europe, ktoré môžu okrem iného zahŕňať kontrolu: (i) webových stránok a zariadení; (ii) DPH; (iii) úverovej bonity; (iv) podpísaných VOP; (v) vozidiel a dokumentov; a (vi) bankového účtu.

 

10) RÔZNE. Ak sa ustanovenie týchto VOP definitívne určí ako neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, potom bude takéto ustanovenie zmluvnými stranami nahradené, pokiaľ je to možné, platným, zákonným a vymáhateľným ustanovením, ktoré čo najbližšie odráža pôvodné zámery alebo, ak to nie je možné, považuje sa za vymazané. Tieto VOP boli vypracované v anglickom jazyku a ich ustanovenia sa budú vykladať a interpretovať v súlade s platnými právnymi predpismi, ako je uvedené v článku 7, a ich všeobecne uznávaným významom v anglickom jazyku.Akýkoľvek preklad týchto VOP je len pre pohodlie strán a nie je pre žiadnu stranu záväzný. Práv a opravných prostriedkov každej strany podľa týchto VOP alebo v súvislosti s nimi sa možno vzdať len na základe výslovného písomného oznámenia druhej strane. Každé zrieknutie sa platí len v prípade a na účel, na ktorý bolo udelené.

 

* V prípade niektorých predajov môže spoločnosť ADESA Europe pred platbou požiadať o farebnú, čitateľnú kópiu alebo originálnu verziu dokladov vozidla; Predávajúci bude o tom informovaný pred aukciou.