ZASADY I WARUNKI ZAKUPU W ADESA EUROPE

 

1) ZAKRES. Niniejsze zasady i warunki („Warunki”) określają warunki umowy sprzedaży pojazdów silnikowych pomiędzy Sprzedającym a ADESA Europe.Każdy pojazd zgłoszony przez Sprzedającego podlega niniejszym Warunkom.

 

ADESA Europe” oznacza ADESA Europe NV lub którąkolwiek z następujących spółek: ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L. oraz ADESA Subastas España, S.L.

 

Sprzedający” oznacza niżej podpisaną osobę prawną lub osobę fizyczną, która prowadzi działalność w jednej z następujących kategorii: właściciel floty (publiczny lub prywatny), firma leasingowa, wypożyczalnia samochodowa, sprzedawca/dealer samochodów lub osoba prywatna działająca w celach zawodowych.

 

2) POTWIERDZENIE SPRZEDAJĄCEGO. Zgłaszając pojazd na sprzedaż do ADESA Europe, Sprzedający potwierdza i obiecuje w odniesieniu do każdego pojazdu, co następuje:

  • Sprzedający jest właścicielem pojazdu i posiada wszelkie prawa do pojazdu, wolne od jakichkolwiek zastawów i obciążeń. W dniu przekazania pojazdu nie ma żadnych zaległości finansowych.
  • Sprzedający posiada dokumenty pojazdu (w tym dowód rejestracyjny i świadectwo zgodności) i dostarczy je do ADESA Europe listem poleconym.* Jeśli Sprzedający nie posiada dowodu rejestracyjnego lub świadectwa zgodności, poinformuje ADESA Europe przed licytacją.
  • Informacje w dowodzie rejestracyjnym lub świadectwie zgodności są zgodne z informacjami na temat pojazdu. Informacje na temat pojazdu podane przez Sprzedającego są prawidłowe i kompletne.
  • Sprzedający poinformował ADESA Europe o wszelkich znanych usterkach technicznych pojazdu, w tym między innymi o wadliwym liczniku kilometrów, a także o wszelkich naprawionych uszkodzeniach powypadkowych. Deklaracja naprawy musi być złożona niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana przez kolizję, wypadek, czynniki atmosferyczne czy przez inne zdarzenie.Pojazd pozostanie wolny od wszelkich uszkodzeń i wad, z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w informacjach na temat pojazdu.
  • Sprzedający poinformował ADESA Europe, że pojazd podlega przepisom o podatku VAT lub że zastosowanie ma procedura marży (jeśli przy nabyciu pojazdu nie odliczono podatku VAT).

3) ZAKUP W ADESA EUROPE. ADESA Europe może zgodzić się na zakup pojazdu od Sprzedającego według własnego uznania.Po opłaceniu faktury Sprzedającego przez ADESA Europe ADESA Europe staje się właścicielem pojazdu, a Sprzedający w odpowiednim czasie podejmie niezbędne działania w celu wykonania przeniesienia własności, jeśli zajdzie taka potrzeba.Po opłaceniu faktury Sprzedającego przez ADESA Europe Sprzedający wyda pojazd do odbioru firmie transportowej wyznaczonej przez ADESA Europe, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedający ponosi odpowiedzialność i ryzyko za uszkodzenie lub kradzież do momentu odebrania pojazdu przez wyznaczoną przez ADESA Europe firmę transportową.

 

4) UNIEWAŻNIENIE PRZEZ ADESA EUROPE. Przy odbiorze lub otrzymaniu pojazdu ADESA Europe ma prawo ocenić (lub zlecić wykonanie oceny w swoim imieniu) pojazd i upewnić się, że jest on zgodny z informacjami na temat pojazdu i opisem dostarczonym przez Sprzedającego.ADESA Europe może unieważnić zakup w przypadku wad technicznych, o których nie poinformowano ADESA Europe przed licytacją i w przypadku których Sprzedający nie zgadza się na pokrycie kosztów naprawy zgodnie ze specyfikacją, lub jeśli istnieją różnice pomiędzy informacjami podanymi przez Sprzedającego na temat pojazdu a stanem faktycznym (w tym aspekty takie jak wyposażenie opcjonalne, silnik, rocznik, przebieg i uszkodzenia), o ile wynikające z tego szkody lub rozbieżności nie zostaną skompensowane przez Sprzedającego po przedstawieniu zestawu danych technicznych.

 

5) POUFNOŚĆ. Sprzedający zachowa poufność wszelkich informacji (w tym, lecz nie wyłącznie, cen) ujawnionych mu przez ADESA Europe lub w jej imieniu, będzie wykorzystywał takie informacje wyłącznie w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i nie ujawni takich informacji żadnej stronie trzeciej, chyba że za uprzednią pisemną zgodą ADESA Europe.

 

6) ODSZKODOWANIE. Sprzedający zwolni z odpowiedzialności, zabezpieczy i uchroni ADESA Europe przed wszelkimi stratami, szkodami, roszczeniami, kosztami lub wydatkami poniesionymi przez ADESA Europe wynikającymi z lub w związku z naruszeniem przez Sprzedającego niniejszych Warunków (w tym oświadczeń) i zobowiązań zawartych w punkcie 2.

 

7) PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem belgijskim, bez odniesienia do norm kolizyjnych. Sądy w Leuven w Belgii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z lub w związku z niniejszymi Warunkami.

 

8) DODATKOWE WARUNKI. Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać Zasad zarządzania aukcjami ADESA dla Sprzedających, które ADESA Europe udostępni Sprzedającemu i które mogą być okresowo modyfikowane przez ADESA Europe. Sprzedający przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zmodyfikowane wersje mogą być dostarczane Sprzedającemu drogą elektroniczną, w tym poprzez wiadomość e-mail lub publikację na stronie internetowej.

 

9) AUDYTY. Sprzedający wyraża zgodę i zgadza się na współpracę z procedurami audytu sprzedającego ADESA Europe, które mogą obejmować między innymi przegląd następujących elementów: (i) strona internetowa i narzędzia; (ii) podatek VAT; (iii) zdolność kredytowa; (iv) podpisane Warunki v) pojazdy i dokumenty; oraz (vi) rachunek bankowy.

 

10) RÓŻNE. Jeżeli któreś z postanowień niniejszych Warunków zostanie ostatecznie uznane za lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie, o ile to możliwe, zastąpione przez strony ważną, prawną i wykonalną klauzulą ​​odzwierciedlającą jak najbardziej pierwotne intencje, lub, jeżeli nie jest to możliwe, zostanie ono uznane za usunięte. Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku angielskim, a ich postanowienia będą interpretowane i rozumiane zgodnie z obowiązującym prawem, jak określono w klauzuli 7 oraz ich ogólnie przyjętym znaczeniem w języku angielskim.Wszelkie tłumaczenia niniejszych Warunków służą wyłącznie wygodzie stron i nie są wiążące dla żadnej ze stron. Prawa i środki zaradcze każdej ze stron wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi mogą być uchylone wyłącznie poprzez wyraźne pisemne powiadomienie drugiej strony. Każde zrzeczenie ma zastosowanie tylko w przypadku i celu, w jakim zostało udzielone.

 

* W przypadku niektórych sprzedaży ADESA Europe może przed dokonaniem płatności zażądać kolorowej, czytelnej kopii lub oryginalnej wersji dokumentów pojazdu; Sprzedający zostanie o tym poinformowany przed aukcją.