ADESA NEDERLAND B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANKOOP

 

1) BEREIK.  Deze Algemene Voorwaarden (”AV”) bevatten de voorwaarden van het verkoopcontract voor motorvoertuigen tussen de Verkoper en ADESA Nederland B.V.. Elk voertuig dat door Verkoper wordt aangeboden is onderworpen aan deze AV.

 

Onder “ADESA” wordt verstaan ADESA Nederland B.V., of één van volgenden: ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L., en ADESA Subastas España, S.L.

 

Onder ”Verkoper” wordt verstaan de ondergetekende rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in één van de volgende categorieën: wagenparkeigenaar (openbaar of publiek), leasemaatschappij, verhuurbedrijf, autohandelaar/handelaar die handelt voor beroepsdoeleinden of particulier.

 

2) BEVESTIGINGEN VAN DE VERKOPER.  Door een voertuig aan ADESA Europe te koop aan te bieden, bevestigt en belooft Verkoper het volgende voor elk voertuig:

 

  • Verkoper is de eigenaar van het voertuig en heeft alle rechten op het voertuig, vrij van alle pandrechten en bezwaringen. Er is geen uitstaande financiering op het voertuig op de datum van overdracht.
  • De verkoper is in het bezit van de voertuigdocumenten (tijdelijk documentnummer en tenaamstellingscode) en zal deze aan ADESA bezorgen (per aangetekende post, per e-mail of via de Online registratie bedrijfsvoorraad van het RDW via een overschrijving opdracht). Indien Verkoper niet in het bezit is van het kentekenbewijs of het conformiteitscertificaat, zal Verkoper ADESA Europe hiervan vóór de veiling op de hoogte *
  • De informatie op het kentekenbewijs of het conformiteitscertificaat komt overeen met de informatie op het voertuig. De door Verkoper verstrekte voertuiginformatie is correct en volledig.
  • Verkoper heeft ADESA Nederland op de hoogte gebracht van alle bekende technische defecten aan het voertuig, met inbegrip van, maar niet beperkt tot defecte kilometertellers, en hij heeft ADESA Nederland op de hoogte gebracht van eventuele gerepareerde ongevallenschade. De reparatieverklaring moet worden gedaan ongeacht of de schade is veroorzaakt door een botsing, ongeval, weersomstandigheden of een ander incident. Het voertuig blijft vrij van enige schade en defecten, behalve zoals beschreven in de voertuiginformatie.
  • Verkoper heeft ADESA Nederland meegedeeld dat het voertuig onderworpen is aan de btw-regels of dat de margeregeling (indien geen btw werd afgetrokken voor de aankoop van het voertuig) van toepassing is.

 

3) ADESA NEDERLAND AANKOOP. ADESA Nederland kan er naar eigen goeddunken mee instemmen het voertuig van de Verkoper te kopen. Na betaling van de factuur van de Verkoper door ADESA Nederland wordt ADESA Europe eigenaar van het voertuig en zal de Verkoper tijdig de nodige maatregelen nemen om aan de eigendomsoverdracht te voldoen, indien nodig. Na betaling van de factuur van de Verkoper door ADESA Nederland, moet de Verkoper het voertuig vrijgeven voor afhaling door het door ADESA Europe aangewezen transportbedrijf, tenzij anders is overeengekomen. Verkoper behoudt de verantwoordelijkheid en het risico voor schade of diefstal tot het moment dat deze door het door ADESA Nederland aangewezen transportbedrijf opgehaald wordt.

 

4) ADESA NEDERLAND ANNULERING. Bij het ophalen of in ontvangst nemen van het voertuig heeft ADESA Nederland het recht om het voertuig te (laten) onderzoeken en zich ervan te vergewissen dat het voertuig voldoet aan de door de Verkoper verstrekte voertuiginformatie en -beschrijvingen. ADESA Nederland kan de aankoop annuleren in geval van technische defecten die niet vóór de veiling aan ADESA Nederland worden meegedeeld en waarvoor Verkoper de reparatiekosten niet aanvaardt in overeenstemming met de specificaties, of indien er verschillen zijn tussen de door Verkoper verstrekte informatie met betrekking tot het voertuig en de werkelijkheid (met inbegrip van aspecten zoals opties, motor, leeftijd, kilometers en schade), voor zover de daaruit voortvloeiende schade of afwijkingen niet door Verkoper worden vergoed na het indienen van een reeks specificaties.

 

5) VERTROUWELIJKHEID. Verkoper zal alle vertrouwelijke informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de prijsstelling) die hem door of namens ADESA Nederland wordt meegedeeld, vertrouwelijk houden, deze informatie uitsluitend gebruiken om zijn verplichtingen uit hoofde van deze AV na te komen, en niet aan derden bekendmaken, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ADESA Nederland.

 

6) VRIJWARING. Verkoper zal ADESA Nederland vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen, schade, claims, kosten of uitgaven die ADESA Europe lijdt of maakt als gevolg van of in verband met een inbreuk door Verkoper op deze AV (met inbegrip van de bevestigingen en beloften in clausule 2).

 

7) GELDEND RECHT. Deze AV worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder verwijzing naar conflicterende rechtsregels. De rechtbanken Midden Nederland zijn exclusief bevoegd om alle geschillen te beslechten die uit of in verband met deze AV kunnen ontstaan.

 

8) AANVULLENDE VOORWAARDEN. Verkoper stemt ermee in zich te houden aan de ADESA-veilingmanagementprincipes voor verkopers, die ADESA Nederland ter beschikking zal stellen van de Verkoper en die van tijd tot tijd door ADESA Nederland kunnen worden gewijzigd. Verkoper erkent en stemt ermee in dat gewijzigde versies aan Verkoper kunnen worden verstrekt via elektronische middelen, waaronder via e-mail of via plaatsing op de website.

 

9) AUDITS. Verkoper stemt in met en gaat akkoord met de procedures van ADESA Nederland voor audit van verkopers, die onder meer het volgende kunnen omvatten: (i) website en faciliteiten; (ii) btw; (iii) kredietwaardigheid; (iv) ondertekende AV; (v) voertuigen en documenten; en (vi) bankrekening.

 

10) DIVERSEN. Indien een bepaling van deze AV uiteindelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn of wordt, wordt deze bepaling, indien mogelijk, door de partijen vervangen door een geldige, wettelijke en afdwingbare clausule die de oorspronkelijke bedoelingen zo dicht mogelijk benadert, of, indien dit niet mogelijk is, wordt deze bepaling geacht te zijn geschrapt. Deze AV zijn opgesteld in het Engels en de bepalingen ervan zullen worden geïnterpreteerd en geconstrueerd in overeenstemming met het toepasselijke recht zoals uiteengezet in clausule 7 en hun algemeen aanvaarde betekenissen in de Engelse taal.  Elke vertaling van deze AV is uitsluitend voor het gemak van de partijen en is voor geen enkele partij bindend. Van de rechten en rechtsmiddelen van elke partij onder of in verband met deze AV kan alleen afstand worden gedaan door een uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Elke ontheffing is alleen van toepassing in het geval en voor het doel waarvoor deze is gegeven.

 

* Voor bepaalde verkopen kan ADESA Nederland vóór de betaling een leesbare kleurenkopie of de originele versie van de voertuigdocumenten opvragen; de Verkoper wordt hiervan vóór de veiling op de hoogte gebracht.