ADESA EUROPE VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

 

1) HATÁLY. A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) az Eladó és az ADESA Europe között létrejött gépjármű-adásvételi szerződés feltételeit határozzák meg.Az Eladó által árverésre bocsátott minden egyes járműre a jelen ÁSZF vonatkozik.

 

Az „ADESA Europe” kifejezés az ADESA Europe NV vagy az ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L. és ADESA Subastas España, S.L. cégek bármelyikét jelenti.

 

Eladó„: azon aláíró jogi vagy természetes személy, aki az alábbi tevékenységi körök egyikébe tartozik: flottatulajdonos (állami vagy magán), lízingcég, autókölcsönző, autókereskedő/kereskedő vagy szakmai céllal eljáró magánszemély.

 

2) AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI. Amikor az Eladó egy jármű eladásával megbízza az ADESA Europe-ot, minden egyes járműre vonatkozóan megerősíti és kijelenti a következőket:

  • Az Eladó a jármű tulajdonosa, a járműre vonatkozó minden joggal rendelkezik, és a jármű minden zálogjogtól és tehertől mentes. A járműre a megbízás napján nem vonatkozik érvényes finanszírozás.
  • Az Eladó rendelkezik a jármű okmányaival (beleértve a forgalmi engedélyt és a megfelelőségi igazolást), és ezeket ajánlott levélben eljuttatja az ADESA Europe részére.* Ha az Eladó nem rendelkezik forgalmi engedéllyel vagy megfelelőségi igazolással, erről még az árverés előtt tájékoztatja az ADESA Europe-ot.
  • A forgalmi engedélyen vagy a megfelelőségi igazoláson szereplő adatok megegyeznek a jármű adataival. Az Eladó által megadott járműadatok helyesek és teljesek.
  • Az Eladó tájékoztatta az ADESA Europe-ot a jármű minden ismert műszaki hibájáról, beleértve, de nem kizárólagosan a hibás kilométer-számlálót, és tájékoztatta az ADESA Europe-ot minden balesetből eredő, kijavított kárról. A javítási nyilatkozatot attól függetlenül kell megtenni, hogy a kárt ütközés, baleset, időjárás vagy más esemény okozta.A jármű mentes marad minden sérüléstől és hibától a járműleírásban részletezettek kivételével.
  • Az eladó tájékoztatta az ADESA Europe-ot arról, hogy a jármű vagy a HÉA-szabályok hatálya alá tartozik, vagy hogy arra a különbözeti rendszer vonatkozik (ha a jármű beszerzése során nem vontak le HÉA-t).

3) ADESA EUROPE ADÁSVÉTEL. Az ADESA Europe a saját belátása szerint egyezik bele abba, hogy a járművet megvásárolja az Eladótól.Az Eladó számlájának kiegyenlítését követően az ADESA Europe lesz a jármű tulajdonosa, és az Eladó szükség esetén időben megteszi a szükséges intézkedéseket a tulajdonjog átruházása érdekében.Az Eladó számlájának kiegyenlítését követően az Eladónak át kell adnia a járművet az ADESA Europe által kijelölt szállítmányozó cégnek, hacsak másként nem állapodtak meg. Addig a pillanatig, amíg az ADESA Europe által kijelölt szállítmányozó cég át nem veszi a járművet, az Eladó viseli a sérülések vagy lopások kockázatát és az ezekkel kapcsolatos felelősséget.

 

4) ADESA EUROPE ELÁLLÁSA jármű kézbesítésekor vagy átvételekor az ADESA Europe jogosult megvizsgálni (vagy a nevében megvizsgáltatni) a járművet, és meggyőződni arról, hogy az megfelel az Eladó által megadott adatoknak és járműleírásnak.Az ADESA Europe elállhat az adásvételtől olyan műszaki hibák esetén, amelyről nem értesítették az árverés előtt, és amelyek javítási költségeit az Eladó nem vállalja a specifikációnak megfelelően, vagy ha az Eladó által a járműre vonatkozóan megadott információk és a valóság között eltérés van (beleértve olyan jellemzőket, mint az extrák, a motor, a kor, a kilométerek és a sérülések), amennyiben az ebből eredő kárt vagy eltéréseket az Eladó nem kompenzálja a specifikációk benyújtását követően.

 

5) TITOKTARTÁS. Az Eladó köteles az ADESA Europe által vagy nevében vele közölt minden bizalmas információt (beleértve, de nem kizárólag az árképzést), bizalmasan kezelni, és az ilyen információkat kizárólag a jelen ÁSZF által meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére használhatja fel, illetve az ADESA Europe előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ezeket az információkat nem adhatja át harmadik félnek.

 

6) KÁRTÉRÍTÉS. Az Eladó köteles az ADESA Europe-ot kártalanítani, megvédeni és mentesíteni minden olyan veszteség, kár, követelés, költség vagy kiadás alól, amely az ADESA Europe számára a jelen ÁSZF (beleértve a 2. pontban foglalt megerősítéseket és ígéreteket) rendelkezéseinek az Eladó által történő megsértéséből ered, illetve azzal összefüggésben merül fel.

 

7) ALKALMAZANDÓ JOG. A jelen ÁSZF-re a belga jog az irányadó, és a belga jog szerint értelmezendő, a kollíziós szabályokra való hivatkozás nélkül. A jelen ÁSZF-ből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvita rendezésére Belgium Leuven városának bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

 

8) KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK. Az Eladó vállalja, hogy betartja az ADESA Eladói Aukciókezelési Alapelveket, amelyeket az ADESA Europe az Eladó rendelkezésére bocsát, és amelyeket az ADESA Europe időről időre módosíthat. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a módosított változatok elektronikus úton, többek között e-mailben vagy a weboldalon történő közzététel útján is az Eladó rendelkezésére bocsáthatók.

 

9) AUDITOK. Az Eladó hozzájárul és vállalja, hogy együttműködik az ADESA Europe eladóauditáló eljárásaiban, amelyek többek között, de nem kizárólag a következők felülvizsgálatát foglalják magukban: (i) weboldal és létesítmények; (ii) HÉA; (iii) hitelképesség; (iv) aláírt ÁSZF; (v) járművek és dokumentumok; és (vi) bankszámla.

 

10) EGYÉB. Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az adott rendelkezést a felek, amennyiben lehetséges, egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban tükrözi az eredeti szándékot, vagy, ha ez nem lehetséges, akkor a vonatkozó rendelkezést töröltnek kell tekinteni. A jelen ÁSZF angol nyelven készült, és a rendelkezéseit a 7. pontban meghatározott alkalmazandó joggal és az angol nyelvben általánosan elfogadott jelentésükkel összhangban kell értelmezni és magyarázni.A jelen ÁSZF bármely fordítása kizárólag a felek kényelmét szolgálja, és egyik fél számára sem kötelező érvényű. A felek a jelen ÁSZF által meghatározott vagy azzal kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről csak a másik félnek küldött kifejezett írásbeli értesítéssel mondhatnak le. Bármely lemondás csak abban az esetben és arra a célra vonatkozik, amelyre adták.

 

* Bizonyos adásvételek esetén az ADESA Europe a fizetés előtt bekérheti a jármű okmányainak színes, olvasható másolatát vagy eredeti változatát; erről az Eladót az árverés előtt tájékoztatjuk.