OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU ADESA EUROPE

 

1) ROZSAH.Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) stanoví podmínky kupní smlouvy motorových vozidel mezi Prodávajícím a společností ADESA Europe.Na každé vozidlo dodané Prodávajícím se vztahují tyto Podmínky.

 

ADESA Europe“ znamená ADESA Europe NV nebo některý z ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L., a ADESA Subastas España, S.L.

 

Prodávajícím“ se rozumí níže podepsaný právní subjekt nebo fyzická osoba, která obchoduje v jedné z těchto kategorií: majitel vozového parku (veřejný nebo soukromý), leasingová společnost, půjčovna, obchodník s automobily / prodejce nebo soukromá osoba jednající za profesionálním účelem.

 

2) POTVRZENÍ PRODÁVAJÍCÍHO. Předáním vozidla na prodej společnosti ADESA Europe Prodávající potvrzuje a slibuje u každého vozidla následující:

  • Prodávající je vlastníkem vozidla a je držitelem všech práv ve vozidle, bez jakýchkoli zástavních práv a břemen. Ke dni převodu není na vozidle žádné zbývající financování.
  • Prodávající má doklady k vozidlu (včetně osvědčení o registraci a osvědčení o shodě) a poskytne je společnosti ADESA Europe prostřednictvím registračního místa.* Pokud Prodávající nemá osvědčení o registraci nebo osvědčení o shodě, informuje o tom společnost ADESA Europe před aukcí.
  • Informace uvedené v osvědčení o registraci nebo v osvědčení o shodě odpovídají informacím o vozidle. Informace o vozidle poskytnuté Prodávajícím jsou správné a úplné.
  • Prodávající informoval společnost ADESA Europe o všech známých technických závadách vozidla, mimo jiné včetně vadného tachometru, a informoval společnost ADESA Europe o veškerých opravených poškozeních. Prohlášení o opravě musí být učiněno bez ohledu na to, zda bylo poškození způsobeno kolizí, nehodou, povětrnostními podmínkami nebo jiným způsobem.Vozidlo je bez jakýchkoli poškození a závad, s výjimkou případů uvedených v informacích o vozidle.
  • Prodávající informoval společnost ADESA Europe o tom, že se na vozidlo vztahují pravidla pro DPH, nebo režim ziskové přirážky (pokud nebyla odečteno DPH za pořízení vozidla).

3) NÁKUP ADESA EUROPE. Společnost ADESA Europe může dle vlastního uvážení vozidlo zakoupit od Prodávajícího.Po zaplacení faktury Prodávajícího společností ADESA Europe se společnost ADESA Europe stává vlastníkem vozidla a Prodávající včas přijme nezbytná opatření, aby v případě potřeby umožnil převod vlastnictví.Po zaplacení faktury Prodávajícího společností ADESA Europe je Prodávající povinen uvolnit vozidlo pro vyzvednutí dopravními společnostmi určenými společností ADESA Europe, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající nese odpovědnost a riziko poškození nebo krádeže do okamžiku, než si vozidlo vyzvedne dopravní společnost určená společností ADESA Europe.

 

4) ZRUŠENÍ ADESA EUROPE. Po vyzvednutí nebo přijetí vozidla má společnost ADESA Europe právo vozidlo zkontrolovat (nebo nechat zkontrolovat svým jménem) a ujistit se, že vozidlo odpovídá informacím o vozidle a popisům poskytnutým Prodávajícím.Společnost ADESA Europe může nákup zrušit v případě technických vad, které nebyly před aukcí sděleny společnosti ADESA Europe a u kterých prodávající neakceptuje náklady na opravu v souladu se specifikacemi, nebo když existují rozdíly mezi informacemi poskytnutými Prodávajícím týkajícími se vozidla a skutečností (včetně výbavy, motoru, stáří, kilometrů a poškození) a pokud vzniklé škody nebo nesrovnalosti Prodávající po předložení souboru specifikací nekompenzuje.

 

5) DŮVĚRNOST. Prodávající uchovává veškeré důvěrné informace (včetně, ale nikoli výhradně, cenotvorby), které mu byly sděleny společností ADESA Europe nebo jejím jménem, jako důvěrné, a tyto informace použije výhradně pro účely plnění svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek a tyto informace nesdělí žádné třetí straně s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti ADESA Europe.

 

6) ODŠKODNĚNÍ. Prodávající odškodní, ochrání a uhradí školy společnosti ADESA Europe v souvislosti se všemi ztrátami, škodami, nároky, náklady nebo výdaji, které společnost ADESA Europe utrpěla nebo vznikly v souvislosti s porušením těchto Podmínek Prodávajícím (včetně potvrzení a slibů uvedených v bodě 2).

 

7) ROZHODNÉ PRÁVO. Tyto Podmínky se řídí a jsou vykládány v souladu s belgickým právem, bez odkazu na kolizní normy. Belgické soudy v Lovani mají výlučnou pravomoc rozhodovat jakékoli spory, které mohou vzniknout z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi.

 

8) DALŠÍ PODMÍNKY. Prodávající souhlasí s tím, že bude dodržovat Zásady řízení aukcí prodávajícího ADESA, které ADESA Europe zpřístupní Prodávajícímu a které může společnost ADESA Europe čas od času upravovat. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že upravené verze mohou být Prodávajícímu poskytnuty elektronickými prostředky, a to i prostřednictvím e-mailu nebo webové stránky.

 

9) AUDITY. Prodávající dává svolení a souhlasí se spoluprací s auditními postupy prodávajícího ADESA Europe, které mohou mimo jiné zahrnovat přezkum následujících prvků: (i) internetové stránky a zařízení; (ii) DPH; (III) úvěruschopnost; (iv) podepsané Podmínky; (v) vozidla a dokumenty; a (vi) bankovní účet.

 

10) RŮZNÉ. Pokud je ustanovení těchto Podmínek nakonec určeno nebo se stane neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, strany je nahradí, pokud je to možné, platným, právním a vymahatelným ustanovením, které je co nejblíže původním záměrům, nebo pokud to není možné, považuje se za zrušené. Tyto Podmínky byly vypracovány v angličtině a jejich ustanovení budou vykládána a interpretována v souladu s platnými zákony, jak je stanoveno v bodě 7, a jejich obecně přijímaným významem v anglickém jazyce.Jakýkoli překlad těchto Podmínek slouží pouze pro pohodlí stran a není závazný pro žádnou stranu. Od práv a opravných prostředků každé strany v rámci těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi může být upuštěno pouze výslovným písemným oznámením druhé straně. Každé vzdání se práva se vztahuje pouze na daný případ a účel, pro který je vydáno.

 

* U některých prodejů může ADESA Europe před platbou požádat o barevnou, čitelnou kopii nebo původní verzi dokladů o vozidle; Prodávající o tom bude informován před aukcí.