ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ADESA EUROPE

 

1) ОБХВАТ. Тези Общи условия („T&Cs“) определят условията на договора за продажба на моторни превозни средства между Продавача и ADESA Europe. Всяко превозно средство, предоставено от Продавача, е предмет на тези Условия и условия.

 

„ADESA Europe“ означава ADESA Europe NV или която и да е от ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L. и ADESA SubastasL. España, S.

 

„Продавач“ означава долуподписаното юридическо или физическо лице, което търгува в една от следните категории: собственик на автопарк (държавен или частен), лизингова компания, компания за отдаване под наем, търговец/дилър на автомобили или частно лице, действащо за професионални цели.

 

2) ПОТВЪРЖДЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. С изпращането на превозно средство на ADESA Europe за продажба, Продавачът потвърждава и обещава следното за всяко превозно средство:

  • Продавачът е собственик на автомобила и притежава всички права върху него, без никакви обезпечения и тежести. Към датата на прехвърлянето на автомобила няма неизплатено финансиране.
  • Продавачът притежава документите на автомобила (включително свидетелство за регистрация и сертификат за съответствие) и ще ги предостави на ADESA Europe с препоръчана поща.* Ако Продавачът не притежава свидетелство за регистрация или сертификат за съответствие, той ще информира ADESA Europe преди аукциона
  • Информацията в свидетелството за регистрация или сертификата за съответствие съответства на информацията за автомобила. Информацията за автомобила, предоставена от Продавача, е точна и пълна.
  • Продавачът е информирал ADESA Europe за всички известни технически дефекти на автомобила, включително, но не само, дефектен километраж, и е информирал ADESA Europe за всяка отстранена случайна повреда. Декларация за ремонт трябва да бъде направена независимо дали щетите са причинени от сблъсък, злополука, атмосферни влияния или от някакъв друг инцидент. Автомобилът ще остане без каквито и да са повреди и дефекти, освен както е описано подробно в информацията за него.
  • Продавачът е информирал ADESA Europe или че автомобилът е предмет на правилата за ДДС, или че се прилага режим за облагане на маржа на печалбата (ако не е приспаднат ДДС за придобиването на автомобила).

3) ПОКУПКА НА ADESA EUROPE. ADESA Europe може да се съгласи да закупи превозното средство от Продавача по свое усмотрение. След плащането на фактурата на Продавача от ADESA Europe, ADESA Europe става собственик на превозното средство и Продавачът ще предприеме своевременно необходимите действия, за да спази прехвърлянето на собствеността, ако е необходимо. След плащането на фактурата на Продавача от ADESA Europe, Продавачът трябва да освободи превозното средство за вземане от посочената от ADESA Европа транспортна компания, освен ако не е договорено друго. Продавачът носи отговорността и риска от повреда или кражба до момента, в който той бъде взет от посочената транспортна компания ADESA Europe.

 

4) ОТМЕНЯВАНЕ НА ADESA EUROPE. При вземане или получаване на превозното средство, ADESA Europe има право да прегледа (или да провери от негово име) превозното средство и да се увери, че превозното средство отговаря на информацията за превозното средство и описанията, предоставени от Продавача. ADESA Europe може да анулира покупката в случай на технически дефекти, които не са били съобщени на ADESA Europe преди търга и за които Продавачът не приема разходите за ремонт в съответствие със спецификациите, или ако има разлики между информацията, предоставена от Продавача доколкото произтичащите щети или несъответствия не се компенсират от Продавача след представяне на набор от спецификации.

 

5) КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. Продавачът ще пази цялата поверителна информация (включително, но не само ценообразуването), разкрита му от или от името на ADESA Europe, поверителна, използва тази информация единствено за целите на изпълнение на задълженията си по тези задължения по тези Условия и условия и няма да разкрива такава информация на трети лица страна, освен с предварителното писмено съгласие на ADESA Европа.

 

6) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ. Продавачът ще обезщети, защити и обезвреди ADESA Europe от и срещу всякакви загуби, щети, искове, разходи или разноски, понесени или направени от ADESA Europe, произтичащи от или във връзка с нарушаване от страна на Продавача на тези Условия и условия (включително потвържденията и обещанията в клауза 2).

 

7) ПРИЛАГАНО ПРАВО. Тези условия и условия се уреждат и изграждат в съответствие с белгийското законодателство, без позоваване на стълкновителни норми. Съдилищата в Льовен, Белгия имат изключителна юрисдикция да уреждат всички спорове, които могат да възникнат от или във връзка с тези Условия и условия.

 

8) ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ. Продавачът се съгласява да спазва принципите за управление на търга на ADESA Seller, които ADESA Europe ще предостави на Продавача и които могат да бъдат променяни от ADESA Europe от време на време. Продавачът потвърждава и се съгласява, че модифицираните версии могат да бъдат предоставени на Продавача чрез електронни средства, включително чрез имейл или публикуване на уебсайта.

 

9) ОДИТИ. Продавачът се съгласява и се съгласява да си сътрудничи с процедурите за одит на продавача на ADESA Europe, които могат да включват, но не се ограничават до преглед на следното: (i) уебсайт и съоръжения; (ii) ДДС; (iii) кредитоспособност; (iv) подписани T&C; (v) превозни средства и документи; и (vi) банкова сметка.

 

10) РАЗНИ. Ако дадена разпоредба на тези условия в крайна сметка бъде определена или стане невалидна, незаконна или неприложима, тогава тази разпоредба трябва, ако е възможно, да бъде заменена от страните с валидна, законова и приложима клауза, отразяваща възможно най-близо първоначалните намерения , или, ако това не е възможно, се счита за изтрито. Тези T&C са изготвени на английски език и техните разпоредби ще бъдат тълкувани и изградени в съответствие с приложимото законодателство, както е посочено в клауза 7, и техните общоприети значения на английски език. Всеки превод на тези Условия и условия е само за улеснение на страните и няма да бъде обвързващ за никоя страна. Правата и средствата за защита на всяка страна по или във връзка с тези Условия и условия могат да бъдат отменени само чрез изрично писмено уведомление до другата страна. Всеки отказ се прилага само в случая и за целта, за която е даден.

 

* При определени продажби ADESA Europe може да поиска цветно, четиво копие или оригиналната версия на документите на превозното средство преди плащане; Продавачът ще бъде информиран за това преди търга.